O projektu

Energeticky úsporné

Nové byty
>> Javornická <<

Rychnov nad Kněžnou

O projektu

Obytný soubor s názvem Javornická je navržen jako sedm nových, samostatně stojících, objektů určených pouze pro bydlení a poskytující široký výběr velikostí bytů od 1+kk po 5+kk. Objekty mají pět nadzemních podlaží s půdorysně ustoupeným nejvyšším patrem. Kromě objektu F, jsou bytové domy nepodsklepené. Předpokládaný celkový počet všech bytů je cca. 160. V září 2019 byla zahájena výstavba I.ETAPY bytovými domy s označením A,B,C s celkovým počtem 69 bytů. Objekty A a B jsou téměř identické, vždy s počtem 17 bytů, objekt C je koncepčně navržen jako moderní pavlačový dům a čítá 35 bytových jednotek.

Komplexní návrh zpracovaný architektonickým ateliérem VAS vychází z městem zadané a platné Územní studie. Důraz je kladen na kvalitu veřejných prostranství a komunikací, pěší prostupnost, strukturu a hierarchii veřejných, poloveřejných a soukromých prostor, vytvářejících podmínky pro sociální interakci a komunitní bydlení. Důležitým principem je i návaznost na zelený prospekt oddělující stávající panelovou výstavbu sídliště Mírová s novým obytným souborem a do budoucna umožňující klidové pěší propojení se sportovním areálem a dále s centrem města.

Sjednocujícím a architektonicky výrazným prvkem obohacující fasády domů jsou jednotně řešené balkóny a předzahrádky v parteru  využívající gabionových podezdívek a oplocení z živého plotu. K ucelenému vnímání obytného souboru přispívají detaily zámečnických prvků jako zábradlí a markýzy vstupu, velikost a proporce okenních otvorů, jednotnost exteriérových fasád a zpevněných ploch a mnohé další. Ploché zelené střechy v ustoupených patrech jsou řešené jako extenzivní střechy s minimální údržbou, zajištující dlouhotrvající teplotní komfort i v letním období a taktéž zpomalující odtok dešťových vod.

Každý byt má vždy svůj balkón a v ustoupených patrech terasu nebo v přízemí terasu navazující na předzahrádku, která je od sousedních oddělena paravánem. Bezbariérovost je zajištěna až k bytovým vstupním dveřím. Každý byt má vždy sklípek, který je povětšinou v blízkosti vstupu ve stejném patře jako příslušný byt. Sklípek prostorově vyhovuje uskladnění jízdních kol. Jednotlivé bytové domy jsou bezbariérové a kromě schodiště jsou vybaveny prostorným výtahem, který je dimenzován na lůžko. V návaznosti na schodišťovou halu je v objektu C navržena univerzální místnost pro skladování např. kočárků. Všechny domy obsahují místnosti pro úklid a technické zázemí. V technických místnostech je umístěn výměník centrálního zdroje tepla (CZT), vodoměrná šachta, elektroměry všech bytů a centrum datových rozvodů vysokorychlostního internetu napojenou na optickou síť.

Obytné domy jsou navržené v souladu se současně platnými energetickými normami s ohledem na úsporu energie a to především na vytápění. S tím souvisí kvalitní vnější výplně zasklené izolačním trojsklem a zateplení všech obalových konstrukcí domu s důrazem na minimalizaci tepelných mostů. Okenní výplně převážně využívají nízký 50 cm vysoký parapet, zvyšující uživatelský komfort místnosti. Jako hlavní zdroj vytápění slouží centrální zdroj tepla znedaleké teplárny. CZT zároveň zajišťuje i ohřev teplé užitkové vody. Objekty budou kromě vodovodu napojeny na oddílnou splaškovou a dešťovou kanalizaci. Likvidace dešťových vod  je řešena svedením do retenční nádrže s regulovaným odtokem do kanalizace a bezpečnostním přepadem. Připojení na elektrickou distribuční síť bude zajištěno po realizaci nové trafostanice určené pro celou řešenou lokalitu. Z ní budou napojeny jednotlivé objekty přes připojovací skříně umístěné v gabionovém oplocení u vstupu do objektu. Veškeré komunikace a chodníky a veřejná prostranství budou osvětleny veřejným osvětlením a stanou se majetkem Města Rychnova, stejně tak jako ostatní základní infastruktura v podobě vodovodních a kanalizačních řadů.

Celá lokalita je navržená jako obytná zóna s dostatkem vyhrazených parkovacích stání jak pro majitele jednotlivých bytů tak pro spolumajitele příslušných bytových domů. Celková kapacita parkování splňuje koeficient vlivu stupně automobilizace a odpovídá požadavku na počet vyhrazených míst pro hendikepované, které jsou rozmístěny k příslušným objektům.

Jednotlivé byty vč. sklípků a příslušenství budou prodávány do osobního vlastnictví, stejně tak jako předzahrádky k přízemním bytům. Ke každému bytu bude přiděleno vždy jedno konkrétní parkovací stání, další parkovací stání budou přiřazena k jednotlivým domům a stanou se společným  vlastnictvím majitelů těchto domů.  Detailní postup prodeje bude obsažen ve vzorové smluvní dokumentaci, dostupné u prodejce projektu, kde bude specifikován popis zvolených stavebních standardů formou samostatného dokumentu, harmonogram výstavby a platební kalendář, vč. možnosti případných klientských změn v podobě volby povrchových úprav podlah a obkladů, popř. možnosti volby sanitární keramiky a vnitřních dveří a to pouze v rámci interiéru každého bytu za předpokladu dodržení harmonogramu a postupu klientských změn.

Vlastník pozemku, developer a držitel veškerých stavebních povolení a příslušných smluv je společnost AGILE spol. s r.o.

Lokalita

Javornická

Rychnov nad Kněžnou

Harmonogram zahájení a ukončení výstavby

Orientační harmonogram výstavby bytových domů je následující:

Bytový dům E

  • dokončení stavby : prosinec 2022
    kolaudace : leden 2023

 

Průkaz energetické náročnosti budovy A
Průkaz energetické náročnosti budovy B
Průkaz energetické náročnosti budovy C
Průkaz energetické náročnosti budovy E